Forældresamarbejde

Vi vægter forældresamarbejdet højt. Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere i det daglige. Det er dem, som overlader deres "guldklumper" til os.

Grundlaget for vores samarbejde er en gensidig respekt for hinanden, åbenhed og tillid. Vi ønsker, at forældrene giver udtryk for deres undren og oplevelser i børnehaven, såvel positive som negative, så vi kan få en dialog om dette og evt. lave ændringer.

Det er vigtigt for os, at forældrene får en god fornemmelse af deres barns dagligdag. Samtidig skal de have oplevelsen af en rar atmosfære, når de kommer i begge afdelinger, hvilket bidrager til en tryghedsfølelse omkring det at have deres barn i børnehaven.

Det er og bliver altid forældrenes børn, men i og med, at vi har barnet en del timer hver dag, har vi voksne (forældre og personale) brug for hinanden til at varetage børnenes trivsel.

For at samarbejdet fra børnenes og forældrenes start i børnehaven skal blive så godt som muligt, og at den frugtbare dialog mellem forældrene og os skal opstå, har vi bl.a. valgt at udarbejde en skriftlig pjece, der udsendes ca. en måned før barnets første dag i børnehaven. Samtidig oplyses det, hvilken gruppe barnet skal gå i (stuens navn). Pjecen "Velkommen til Børnehaven Himmelblå" indeholder praktiske oplysninger i forhold til barnets dagligdag i børnehaven og en opfordring til, at familien tager kontakt forud for barnets opstart.

Den daglige dialog foregår som kortere eller længere samtaler, når barnet afleveres og hentes. Her har vi en gensidig forventning om, at der informeres om, hvordan barnet har det.

Vi holder forældremøder i løbet af året. Der afholdes bl.a. generalforsamling i det sene efterår - ofte med oplæg omkring et aktuelt emne.

Formidling af livet i børnehaven

I dagligdagen vægter vi primært information om, hvordan barnet har haft det, og sekundært hvad det har lavet.

Det er hovedsageligt personalet fra gruppen, der giver den daglige information. Men i og med at barnet kan have haft kontakt til og oplevelser med andre voksne i huset, kan informationerne også komme fra dem.

Afviklede og planlagte aktiviteter, nye børn/personaler, hvad er vi optaget af pt., nyt fra forældrebestyrelse og -forening osv. informerer vi om via Børneintra på den elektroniske tavle.

Udover vores information til forældrene, har vi en forventning til forældrene om, at de har lyst, interesse og giver sig tid til at indhente information om deres barns liv i børnehaven.

Forældresamtaler

Børnehaven har på forhånd planlagt tre forældresamtaler i løbet af børnehavetiden:

  • "Goddag-snakken"
  • Tremånederssamtale hvor indholdet er, hvordan det har været for barn/forældre at starte i børnehaven og barnets trivsel pt. Som afslutning på denne samtale aftales der fremtidige samtaler udfra forældrenes behov. Indholdet i disse samtaler er barnets trivsel og udvikling.
  • Skolesnak i oktober/november det år hvor barnet er skolesøgende.

Udover det aftalte samtaleforløb mellem forældre og personale i løbet af barnets børnehavetid vil vi i tilfælde af, at barnets trivsel ændres, have et behov for en forældresamtale og vil derfor indkalde til en. I denne samtale drøftes det, hvordan vi sammen forbedrer barnets trivsel, og vi aftaler, hvilke tiltag vi hver især laver. Der udarbejdes eventuelt en handleplan. Omvendt ønsker vi også, at forældrene giver udtryk for samme behov.

Aflevering/afhentning

Vores mål er, at børn, forældre og personale får en god begyndelse og afslutning på dagen. Dette er med til at skabe kontakt/tillid mellem personale og forældre og bedre kendskab til hinanden, hjem og børnehave.

Afleverings- og afhentningstidspunkterne er nok de "sværeste" i en daginstitution. Der er mange forskellige behov, og vi vil i samarbejde med forældrene gøre vores bedste for tilgodese børnenes først og fremmest.