Forældresamarbejde

Vi vægter forældresamarbejdet højt i børnehaven. Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere i det daglige. Det er forældrene, som overlader os deres ”guldklumper” hver dag.

Grundlaget for vores samarbejde er en gensidig respekt af og for hinanden, åbenhed og tillid. Vi ønsker, at forældrene giver udtryk for deres undren og oplevelser i børnehaven, såvel positive som negative, således at vi kan få en dialog om dette og evt. lave ændringer.

Det er vigtigt for os, at forældrene får en god fornemmelse af deres barns dagligdag. Samtidig skal de have oplevelsen af en rar atmosfære, når de kommer i begge afdelinger, hvilket bidrager til en tryghedsfølelse over at have deres barn i børnehaven.

Det er og bliver altid forældrenes børn, men i og med, at vi har barnet en del timer hver dag, har vi voksne (forældre og personale) brug for hinanden til at varetage barnets trivsel.

For at samarbejdet fra barnets og forældrenes start i børnehaven, skal blive så godt som muligt, og at den frugtbare dialog mellem forældrene og os skal opstå, har vi bla valgt at udarbejde en skriftlig pjece, der udsendes ca. 1 måned før barnets første dag i børnehaven; samtidig oplyses hvilken gruppe barnet skal gå på (stuens navn): ”Velkommen til Børnehaven Himmelblå”  der indeholder praktiske oplysninger i forhold til barnets dagligdag i børnehaven og en opfordring til at familien tager kontakt forud for barnets opstart.

Den daglige dialog foregår som kortere eller længere samtaler, når barnet afleveres og hentes. Her har vi en gensidig forventning om, at der informeres om, hvordan barnet har det.

FORMIDLING AF LIVET I BØRNEHAVEN

I dagligdagen vægter vi primært information om, hvordan barnet har haft det - og sekundært hvad det har lavet.

  • Det er hovedsagligt personalet fra gruppen, der giver den daglige information. Men i og med at barnet kan have haft kontakt til og oplevelser med andre voksne i huset, kan informationerne også komme herfra.
  • Afviklede og planlagte aktiviteter, nye børn / personaler, hvad er vi optaget af p.t., nyt fra forældrebestyrelse og forening osv. sker via Børneintra på den elektroniske tavle.

Udover vores formidling / information til forældrene, har vi en forventning til forældrene om, at de har lyst, interesse og giver sig tid til at indhente information om deres barns liv i børnehaven.

FORÆLDRESAMTALER

Børnehaven har på forhånd planlagt 3 forældresamtaler i løbet af børnehavetiden:

  • ”go`da snakken”
  • 3 mdr. samtale, hvor indholdet er, hvordan det har været for barn / forældre at starte i børnehaven, barnets trivsel p.t.. Som afslutning på denne samtale aftales der fremtidige samtaler udfra forældrenes behov. Indholdet i disse samtaler er barnets trivsel og udvikling.
  • Skolesnak i oktober / november det år, hvor barnet er skolesøgende.

Udover det aftalte samtaleforløb mellem forældre og personale i løbet af barnets børnehavetid, vil vi i tilfælde af, at barnets trivsel ændres, have et behov for en forældresamtale, og vil derfor indkalde til sådanne. I denne samtale drøftes det, hvordan vi sammen forbedrer barnets trivsel, aftaler hvilke tiltag vi hver især laver, og eventuelt udarbejdes der en handleplan. Omvendt ønsker vi også, at forældrene giver udtryk for samme behov. 

AFLEVERING / AFHENTNING

Vores mål har været og vil fremover være, at børn, forældre og personale får en god begyndelse og afslutning på dagen. Dette er med til at skabe kontakt / tillid mellem personale og forældre, samt bedre kendskab til hinanden, hjem / børnehave.

Afleverings- og afhentningstidspunkterne er nok de ”sværeste” i en daginstitution. Mange forskellige behov eksisterer og vi vil, i samarbejde med jer forældre, gøre vores bedste for tilgodese først og fremmest børnenes :-) :-)

FORÆLDREMØDER afholdes i løbet af året. Der afholdes bla Generalforsamling i det sene efterår - ofte med oplæg omkring et aktuelt emne.