Inklusion

Inklusion er en væsentlig faktor i den pædagogiske dagligdag. Inklusion forpligter og berører alle børn, medarbejdere, forældrene og bestyrelsen.

Inklusion handler om at høre til og være en del af et lærende fællesskab. Det er gennem relationen med andre, at barnet udvikler sig og danner sit eget selv. Det enkelte barns læring opstår gennem samspillet mellem barnet og omgivelserne. Derfor skal barnet mødes med en anerkendende tilgang og have mulighed for at deltage i små og store fællesskabet i Himmelblå.

Himmelblås mål

At alle børn mødes med en anerkendende tilgang

Barnet mødes af nærværende, omsorgsfulde og engagerede voksne, som udfordrer, anerkender og respekterer barnet som det menneske, det er. F.eks. ved:

 • at alle børn og familier bliver mødt med et godmorgen.
 • at være deltagende i barnets leg og fokusere på barnets ressourcer.
 • at guide barnet hvis det giver udtryk for sorg, vrede og lignende
 • at støtte et barn der har svært ved at udtrykke sig.

At alle børn deltager i et lærende og forpligtende fællesskab

Det er de voksnes ansvar at have fokus på de relationer og fællesskaber, som støtter det enkelte barns ressourcer og muligheder for deltagelse i et lærende og forpligtende fællesskab. F.eks. ved:

 • at have fleksible krav og regler - der er noget de ældste børn må, som de yngste ikke må.
 • at arbejde i mindre grupper.
 • at arbejde med aldersopdelte projekter.
 • at støtte barnet i at danne venskaber og legerelationer.

At forskellighed ses som en ressource

Det er de voksnes ansvar at fokusere på det enkelte barns ressourcer og fremhæve disse overfor de andre børn. F.eks. ved:

 • at vi voksne indgår i legene, fokuser på barnets ressourcer og fremhæver disse.
 • at benytte det enkelte barns "historie" ved hjælp af barnets bog og feriekuffert.

At inddrage forældregruppen i arbejdet med inklusion

Forældrene betragtes som positiv ressource i arbejdet med inklusion. F.eks. ved:

 • afholdelse af forældrearrangementer der kan støtte familiernes kendskab til hinanden og fællesskab.
 • at opfordre til legeaftaler, som dels kan udvide barnets relationer og dels forældrenes kendskab til de andre børn.

At vi prioriterer en tidlig indsats

Vi har sammen med forældrene fokus på det barn, der har det svært, og det barnet har det svært med. F.eks. ved:

 • at give råd og vejledning.
 • at involvere andre faggrupper.
 • at have fokus på barnets ressourcer.
 • at italesætte de opretholdende faktorer.
 • at iværksætte tiltag ud fra barnets ressourcer.

Målet for inklusion i Himmelblå skal være det enkelte barns egen oplevelse af at være inkluderet og en del af et lærende og forpligtende fællesskab. Hvis børn, personale, bestyrelse og forældre kan leve op til og arbejde med ovennævnte, kan vi i fællesskab udvikle et forpligtende miljø og fællesskab, som skaber rammer for trivsel, læring og udvikling.