Inklusion

Inklusion er en væsentlig faktor i den pædagogiske dagligdag og alles ansvar i Himmelblå. Dvs. at inklusion forpligter og berører alle børn, alle medarbejdere, bestyrelsen og de øvrige forældre.

Inklusion handler om at høre til og være en del af et lærende fællesskab. Det er gennem relationen med andre, at barnet udvikler sig og danner sit eget selv. Det enkelte barns læring opstår gennem samspillet mellem barnet og omgivelserne. Derfor skal barnet mødes med en anerkendende tilgang og have mulighed for at deltage i små og store fællesskabet i Himmelblå.

Himmelblås mål

At alle børn mødes med en anerkendende tilgang

Barnet mødes af nærværende, omsorgsfulde og engagerede voksne, som udfordrer, anerkender og respekterer barnet som det menneske, det er.

F.eks. ved at alle børn og familier bliver mødt med et godmorgen. F.eks. ved at være deltagende i barnets leg og fokusere på barnets ressourcer. F.eks. ved at guide barnet, hvis det giver udtryk for sorg, vrede o.lign. F.eks. ved at støtte et barn der har svært ved at udtrykke sig.

At alle børn deltager i et lærende og forpligtende fællesskab

Det er de voksnes ansvar at have fokus på de relationer og fællesskaber, som støtter det enkelte barns ressourcer og muligheder for deltagelse i et lærende og forpligtende fællesskab.

F.eks. ved at have fleksible krav og regler - der er noget de ældste børn må, som de yngste ikke må. F.eks. ved at arbejde i mindre grupper. F.eks. ved at arbejde med aldersopdelte projekter. F.eks. ved at støtte barnet i at danne venskaber og legerelationer.

At forskellighed ses som en ressource

Det er de voksnes ansvar at fokusere på det enkelte barns ressourcer og fremhæve disse overfor de andre børn.

F.eks. ved at vi voksne indgår i legene, fokuser på barnets ressourcer og fremhæver disse. F.eks. ved at benytte det enkelte barns ”historie” v.h.a. barnets bog og feriekuffert.

At inddrage forældregruppen i arbejdet med inklusion

Forældrene betragtes som positiv ressource i arbejdet med inklusion.

F.eks. ved afholdelse af forældrearrangementer, der kan støtte familiernes kendskab til hinanden og fællesskab. F.eks. ved at opfordre til legeaftaler, som dels kan udvide barnets relationer og dels forældrenes kendskab til de andre børn.

At vi prioriterer en tidlig indsats

Vi har sammen med forældrene fokus på det barn, der har det svært, og det barnet har det svært med.

F.eks. ved at give råd og vejledning. F.eks. ved at involvere andre faggrupper. F.eks. ved at have fokus på barnets ressourcer. F.eks ved at italesætte de opretholdende faktorer. F.eks. ved iværksættelse af tiltag ud fra barnets ressourcer.

Målet for inklusion i Himmelblå skal være det enkelte barns egen oplevelse af, at være inkluderet og en del af et lærende og forpligtende fællesskab.

Hvis børn, personale, bestyrelse og forældre kan leve op til og arbejde med ovennævnte, kan vi i fællesskab udvikle et forpligtende miljø og fællesskab, som skaber rammer for trivsel, læring og udvikling.